Regulamin

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Regulamin określa warunki, na których można dokonać rezerwacji i najmu apartamentów zamieszczonych na stronie luxo.apartments. Rezerwacja apartamentu jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu. Rezerwacji apartamentów można dokonywać na okres co najmniej 1 doby hotelowej, co stanowi też minimalny czas trwania umowy najmu.
2. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:
Klient – osoba prawna lub pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych w rozumieniu zapisów KC, będąca stroną umowy najmu apartamentu,
Wynajmujący –  P.H.U Profil Maciej Gawełczyk, Wolności 150, Jelenia Góra, NIP 611-111-59-79, REGON 230517966 .
3. Umowa pomiędzy Klientem a Wynajmującym zostaje zawarta w momencie dokonania rezerwacji online na stronie luxo.apartments, na warunkach określonych w Regulaminie.
4. Wynajmujący zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia rezerwacji oraz anulowania rezerwacji wcześniej dokonanej bez podawania przyczyny, jeżeli jest to uzasadnione okolicznościami nieleżącymi po stronie Wynajmującego lub kwestiami technicznymi. W przypadku anulowania rezerwacji przez Wynajmującego, kwota wpłacona przez Klienta podlega natychmiastowemu zwrotowi na wskazany przez Klienta rachunek bankowy.

II. REZERWACJA
1. Rezerwacja dokonywana jest na stronie luxo.apartments, gdzie po wyborze odpowiedniego apartamentu, można znaleźć opcję rezerwacji. Po wybraniu dostępnego terminu, ilości osób, opcjonalnego wyboru płatności całej kwoty, w oknie ukaże się cena wraz z przyciskiem „dodaj do koszyka”. Po kliknięciu powyższego przycisku, Klient zostanie przekierowany do „koszyka” z podsumowaniem rezerwacji. Zawartość koszyka można usunąć i powtórzyć proces rezerwacji. Przechodząc do „kasy” należy podać dane Klienta: Imię i Nazwisko, adres zamieszkania, telefon, adres email, zaakceptować regulamin i kliknąć „rezerwuję i płacę” Klient zostanie przekierowany do płatności. Po otrzymaniu potwierdzenia płatności system rezerwacyjny automatycznie zarezerwuje wybrany apartament w wyznaczonym terminie.
2. Po potwierdzeniu rezerwacji przez Wynajmującego, Klient otrzyma wiadomość zwrotną zawierającą wszystkie niezbędne informacje dotyczące zarezerwowanego apartamentu (Imię i Nazwisko Klienta, data przyjazdu i wyjazdu, dokładny adres apartamentu).
3. Klient w chwili zakwaterowania zobowiązany jest do okazania ważnego dowodu tożsamości (dowód osobisty, paszport) własnego i osób objętych rezerwacją apartamentu.
4. Wynajmujący zastrzega sobie prawo do odmowy wydania apartamentu w przypadku, gdy Klient:
• nie posiada ważnego dowodu tożsamości,
• nie posiada środków na sfinansowanie pobytu w apartamencie,
• znajduje się pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających,
• podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył Regulamin
• zachowuje się w sposób agresywny,

III. ANULOWANIE REZERWACJI
1. Klient może anulować rezerwację wyłącznie pisemnie – mailem na adres: luxo.apartments@gmail.com
2. W przypadku anulowania rezerwacji zaliczka w wysokości 50% kwoty pobytu nie podlega zwrotowi.
3. Jeżeli Klient zapłacił całą kwotę (100%) za pobyt, podczas rezerwacji i anuluje rezerwacje najpóźniej 5 dni przed zarezerwowanym pobytem otrzyma 50% zwrotu ceny pobytu. W innych przypadkach anulowania rezerwacji, wpłacona kwota nie podlega zwrotowi.
4. W przypadku wcześniejszego opuszczenia apartamentu lub późniejszego przybycia Wynajmujący nie zwraca pieniędzy za niewykorzystany pobyt.

IV WARUNKI PŁATNOŚCI
1. Celem potwierdzenia rezerwacji pobierane jest 50% wartości kwoty pobytu, lub całość za pobyt.
2. Pozostała część powinna być wpłacona, co najmniej tydzień przed przyjazdem – przelewem (decyduje data uznania rachunku Wynajmującego), lub gotówką w dniu przyjazdu.
3. Całość musi być wpłacona najpóźniej w dniu rozpoczęcia najmu apartamentu.
4. Wynajmujący może pobrać dodatkowe opłaty za usługę sprzątania, wymianę ręczników i pościeli podczas pobytu Klienta, za zameldowanie po wyznaczonych godzinach – po akceptacji przez Wynajmującego, za późniejsze wymeldowanie po akceptacji przez Wynajmującego.

V. WARUNKI POBYTU
1. Pobyt w apartamencie możliwy jest od godziny 15.00 w dniu przyjazdu do godziny 11.00 w dniu wyjazdu. Ewentualny wcześniejszy przyjazd lub późniejszy wyjazd możliwy jest po uzgodnieniu z Wynajmującym, w miarę dostępności Apartamentu. Przyjęcie gości odbywa się od godz.15 do godz. 20, wymagany jest wcześniej telefoniczny kontakt w celu podania dokładnej godziny przyjazdu.
2. Na zabezpieczenie ew. szkód wyrządzonych przez klienta w apartamencie oraz częściach wspólnych może być pobierana kaucja w wysokości 500 zł, w dniu przyjazdu do apartamentu. Kaucja zwracana jest w dniu wyjazdu lub do 48 godzin od wyjazdu, przelewem na konto. Klient jest zobowiązany do poinformowania Wynajmującego o wyrządzonych szkodach w apartamencie i niezwłocznego pokrycia strat w przypadku kiedy kaucja nie została pobrana. Jeżeli kaucja została pobrana a straty przewyższają wysokość kaucji Klient jest zobowiązany do niezwłocznego pokrycia różnicy. Wysokość odszkodowania ustala Wynajmujący według własnej kalkulacji.
3. Klient może skorzystać z apartamentu jedynie w celach mieszkaniowych i nie może go oddać w dalszy podnajem.
4. Wynajmujący nie przewiduje możliwości przebywania zwierząt w apartamencie.
5 . W przypadku naruszenia zasad określonych w niniejszym regulaminie Wynajmujący jest uprawnione do potrącenia z kaucji kosztów doprowadzenia Apartamentu do stanu poprzedniego. W przypadku gdy wartość w/w roszczeń przekracza wartość kaucji, Klient obowiązany jest pokryć tę różnicę niezwłocznie.
6. Zabronione jest nieprzestrzeganie ciszy nocnej w godzinach od 22.00 do 6.00 rano, palenie papierosów w Apartamencie oraz częściach Wspólnych, łamanie zasad BHP, P.Poż, niszczenie Apartamentu lub wynoszenie z apartamentu jego jakiejkolwiek części. Klient ma obowiązek zabezpieczyć apartament podczas swojej nieobecności poprzez zamknięcie okien i drzwi, wyłączenie urządzeń mogących stanowić zagrożenie P.Poż.
7. W przypadku rażącego naruszenia zasad określonych w niniejszym regulaminie, Wynajmujący jest uprawnione do odstąpienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym i usunięcia Klienta wraz z osobami mu towarzyszącymi z apartamentu w asyście Policji.

VI Klauzula informacyjna
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia
27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:
1. Administratorami Pani/Pana danych osobowych jest: P.H.U Profil Maciej Gawełczyk, Wolności 150, Jelenia Góra, NIP 611-111-59-79, REGON 230517966, zwany dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
2. Zbierane dane osobowe są przetwarzane zgodnie z art.6 ust.1 lit. a/b/c/d/e rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE w celu realizacji umowy wynajmu apartamentu.
3. Rodzaj danych osobowych zbieranych i przetwarzanych przez Administratora:
– Imię, nazwisko
– Adres zamieszkania
– Nr Dowodu osobistego / Paszportu
– Nr telefonu, adres e-mail
– Nazwa firmy, adres, NIP
– Nr rachunku bankowego
4. Dane osobowe Klienta nie będą przekazywane innym podmiotom z wyjątkiem tych, które są uprawnione do ich uzyskania na podstawie przepisów obowiązującego prawa oraz tych, które w imieniu Administratora realizują przetwarzanie na podstawie zawartej z nim umowy powierzenia danych.
5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 6 lat.
6. Każda osoba, której dane osobowe są przetwarzane ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W tym celu osoba ta może zwrócić się pisemne do Administratora Danych Osobowych

VII Reklamacje
1. Klient ma prawo do składania reklamacji w przypadku zauważenia uchybień w jakości świadczonych usług.
2. Wszelkie reklamacje przyjmuje Wynajmujący pod adresem email: luxo.apartments@gmail.com
3. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 10 dni roboczych. O rozpatrzeniu reklamacji Wynajmujący powiadomi Klienta przez email.

VIII. Postanowienia końcowe
1. W przypadku sytuacji nie opisanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa polskiego. Spory będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Wynajmującego.